22mm læggevejledning

Nordic Floor.

22 mm lamelparket

monteret på strøer

Har de øvrige spørgsmål - kontakt deres forhandler eller Teknisk afdeling

Tlf. 96 16 56 10

 

Forberedelse

I mindst en uge før trægulvet monteres skal læggerummet have været lukket og haft en konstant temperatur på mellem 18-24°C. samt en luftfugtighed på 40-60 % RF. Pakkerne med trægulv skal opstrøes i de rum, hvor de skal anvendes i mindst 2 dage før anvendelse, og trægulvet må ikke pakkes ud af plastemballagen før lægningen. Inden lægning af trægulvet skal alt arbejde der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. murer- og malerarbejde, være færdigt. Efter lægningen skal rumklimaet bevares som under lægningen.

 

Fugtspærre

På betongulve eller andre uorganiske materialer udlægges fugtspærre af 0,2 mm polyethylenfolie med 20 cm overlæg og tapede samlinger. Folien føres 10-15 cm op ad væggene og bag ved fodlisterne. Restfugten i beton bør være maks. 65 %. Ved restfugt i beton højere end 65 % anvendes polyethylenfolie kraftigere end 0,2 mm (elefanthud), og samlinger tapes med alutape.

Vi henviser til SBI-anvisning 178 – Bygningens fugtisolering. OBS. Krybekældre skal være effektivt ventileret.

 

Strøer

Strøer af Fyr eller Gran skal være af en sådan trækvalitet, så reglerne i DK-18 er opfyldt. Strøer bør være rette og høvlet på 1 side, så lange som muligt og bør være i ét stykke. Fugtindholdet i strøerne må ikke overstige 12 %. Nordic Floor anbefaler at anvende laminerede Kerto strøer.

 

Strøafstande (fra midte til midte):

600 mm for bolig.

Må som strøgulv kun anvendes til boligbrug.

 

Strødimensioner – se lastnorm DS 410:1998 og trænorm DS 413:1998.

 

Den første strørække lægges 50-80 mm fra væggen. Ved væggene, hvor de tungeste belastning normalt forekommer, udlægges ekstra strøer mellem den normale strøafstand.

 

Ligger der rør eller andre installationer under gulvet, skal der være mindst 10 mm afstand mellem rør og strø. Rør skal være velisolerede, så der ikke sker en uhensigtsmæssig opvarmning og udtør- ring af trægulvet. Skæres der ud i strøerne, skal der opklodses på begge sider af udskæringen.

 

Opklodsning

Strøer lægges ud op klodses op, så de er plane og vandrette, dvs. +/- 2 mm pr. 2 m retholt, hvil- ket kontrolleres med 2 m retholt og vaterpas. Opklodsning udføres i enten krydsfiner kombineret med blødt trinlydsforbedrende materiale eller med plastkiler. Strøer skal altid være understøttet af opklodsninger ved stød (endesamlinger).

 

Stød mellem 2 strøer må ikke ligge på linie under det samme gulvbræt. Stød samles med lasker på begge sider af strøen, f.eks. med 12 mm krydsfinerstrimler i mindst 300 mm længde. Krydsfineren skrues fast med mindst 3 skruer i hver strøende. Udføres stød uden lasker, anvendes der opklods- ninger med en længde (i strøretningen) på mindst 125 mm eller begge strøender understøttes af separate opklodsninger, der anbringes ca. 50 mm fra enden af strøerne. Afstanden mellem opklods- ningerne er afhængig af strødimensionen. Strøer skal have en tilstrækkelig stivhed for at sikre gulvets bæreevne. Vi henviser til Træbranchens Oplysningsråd - Træ 41, hvor der er beskrevet strødimensio- ner og opklodsningsafstande.

 

Opklodsninger udført med krydsfiner bør limes sammen for at undgå forskydninger.

 

Opklodsninger skal fastgøres til strøerne med søm og må ikke berøre betongulvet. Der kan af lydhensyn lægges f.eks. strimler af 2 mm gummikork mellem strøer og trægulv.

 

Nogen lydreduktion kan opnås ved at anbringe mineraluld mellem strøerne.

 

Ved anvendelse af plastkiler til opklodsningen, kan hårde plastkiler medføre, at trinlydsniveauet øges 0-4 DB. Kontakt derfor kileproducenten for yderligere oplysninger om trinlydsdæmpning.

 

Andre selvbærende underlag

Nordic Floor 22 mm lamelparket kan også lægges på selvbærende undergulve af spånplade, krydsfiner eller eksisterende trægulv.

Eksisterende trægulv efterskrues, så knirkelyde undgås, og afslibning kan foretages for at opnå den rette planhed og fjerne ”vaskebræt” udseende.

Det bedste resultat opnås ved fastgørelse i linie over strøer eller bjælker. Der lægges 500 gram gulvpap mellem underlag og trægulv.

 

Der stilles sammen krav til andre selvbærende underlag, som der stilles til strøkonstruktioner.

 

Gulvvarme

Ved gulve med gulvvarme må overfladetemperaturen på intet tidspunkt overstige 27 grader ved en rum- temperatur på 20-22 grader. Af trætekniske grunde anbefales det IKKE at montere bøg, birk, jatoba og wengé på gulve med gulvvarme.

 

OBS. Krybekældre skal være effektivt ventileret.

 

Dilatationsfuge

Trægulve kan udvide og krympe alt efter, hvordan luftfugtigheden er i rummet. Derfor skal der mellem væg, rør, faste installationer mv. og gulv være en afstand af min. 10 mm (anvend afstandskiler) afhængig af rummets størrelse og anvendelse. Dette gælder også den eventuelle monteringsplade, som trægulvet monteres på. Ved større gulvarealer skal der regnes med 1,5 mm afstand til væg pr. meter gulvlængde målt vinkelret på trægulvets bredderetning, så trægulvet har plads til at arbejde. Ved overgange til andre gulvbelægninger skal der være en fuge. Dilatationsfuger kan fyldes ud med et vedvarende elastisk materiale (ikke silikone) eller dækkes med specialprofil.

 

Hvor gulvet føres under dørtrin, skal der være en fuge på min. 20 mm i gulv og strøer under dørtrinnet.

 

Ved rør bores et hul med 20 mm større diameter end rørets diameter.

 

Gulvet opdeles med en ekspansionssprække, såfremt der er klimatiske afvigelser på gulvfladen, f.eks. på områder hvor der kun er gulvvarme på en del af gulvfladen.

 

Læggeretning

Trægulvet bliver normalt lagt i samme retning som vindueslyset kommer ind i rummet (dvs. lodret for vinduet). I lange smalle rum skal plankerne altid lægges i rummets længderetning.

 

Gulvet bliver smukkest, hvis rækkerne lægges symmetrisk på gulvet. Derfor opmåles gulvet før lægnin- gen, så tilpasningsstykkerne ved vægge bliver ens.

 

Befæstigelse

Søm/dykker                       2,5 x 55 mm

Skruer                                             4,2 x 45 mm

Spånskruer                       5,0 x 45 mm

Klammer                                            N-50 mm (fabrikat: Ottensten) eller S-16 50 (fabrikat: Unimerco)

 

 

 

 

Lægning

Den første række lægges lige med noten ind mod væggen. Brædderne skrues eller sømmes fordækt i 45 grader vinkel med min. 1 befæstigelse til hver strø. Første bræt fastgøres både fordækt gennemferen og foroven ca. 25 mm fra brættets kant mod væggen. Anvend afstandsklodser mellem alle vægge og gulvbrædder. Kontroller med snor, at brædderne i rækkerne ligger lige, og en evt. justering foretages over flere rækker. Brædderne limes over ender med PVA-lim i oversiden af endenoten. Langsiderne må IKKE limes. Fjern omgående overskydende lim på overfladen med en fugtig klud. Begynd næste række med det stykke (min. 500 mm), der blev til overs fra den foregående række. Brædderne monteres tæt sammen. Brædderne skubbes først på plads i endenoten, hvorefter brædderne føjes sammen ved at slå med hammer på ca 30 cm slagklods af hårdttræ eller en slagklods af hård plast anbragt foran feren på langsiden. Der må IKKE anvendes fraskær af gulvet som slagklods. Slå aldrig direkte på brædderne. Ved hjælpe af trækjern samles brædderne ved vægge. Flyverstød i samme strøfag må ikke forekomme oftere end for hver 3. række. Sidste bræt limes i oversiden af noten på langsiden og fastgøres foroven ca. 25 mm fra brættets kant mod væggen. Ved rør saves skråt og i smig ind til det borede hul, læg brættet, og lim det afsavede stykke på plads. Hullet omkring rørene kan skjules med radiatorrossetter. Ved dørkarme o.l. er det vigtigt, at den nederste del af dørkarmen skæres til, således at brædderne kan komme under dørkarmen.

 

Efter lægningen

Afstand til vægge dækkes af fodlister, og dilatationsfugerne dækkes af f.eks. specialprofiler. Plastfolien langs vægge skæres af ca. 1 cm under overkanten af fod-listen.

 

Afdækning

For beskyttelse af gulvet kan der foretages afdækning med kraftig 500 gram gulvpap, eventuelt også med masonitplader afhængig af belastningen. Der må ikke afdækkes med plast eller anden form for tæt afdækningstype. Afdækning må ikke klæbes til gulvet med tape.

 

Vedligeholdelse

Undgå ridser

Beskyt trægulvet mod skrammer og ridser ved brug af filtdupper under møbler m.m. Lad ikke sand, skidt og væske ligge på gulvet - fjern det med det samme. Trægulve kan få indtryksmærker af højhælede sko.

 

Rengøring, drift og vedligeholdelse

Nordic Floor fremsender gerne vedligeholdelsesvejledning for UV-lakeret eller UV-olieret overflade.

 

Henvisning

I øvrigt henvises til GSO’s ”Gulvfakta” og TOP’s ”TRÆ 41 – Lægning af træ-gulve”, samt SBI ́s anvisninger.

 

Produkter